> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti BIKE Kanovnická s. r. o.

Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost BIKE Kanovnická s.r.o., IČ 02240670, DIČ CZ02240670, se sídlem Kanovnická 374/1, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 22154 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je dle § 419 občanského zákoníku (dále rovněž „OZ“) každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 

Podnikatelem se podle § 420 a násl. OZ rozumí:

ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  ve znění případných pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, podmínkami objednávané služby a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod – Objednávka.

V této souvislosti prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele na znění § 1811 odst. 2 občanského zákoníku, přičemž kupující ještě před uzavřením smlouvy těmito údaji (údaje o prodávajícím, specifikace zboží, cena zboží a případně doprovodných služeb, způsob platby, náklady na dodání a práva z vadného plnění) disponuje a jsou mu známy z objednávky a těchto všeobecných obchodních podmínek.

V této souvislosti prodávající kupujícího spotřebitele rovněž upozorňuje na znění § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a sděluje, že

 • kupující nenese žádné náklady v souvislosti s elektronickou komunikací na dálku (nese své náklady na poštovné apod.),
 • záloha není zásadně vyžadována,
 • kupující má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem (viz blíže sekce „odstoupení od smlouvy“ těchto všeobecných podmínek),
 • kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží
 • kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
 • kupující má právo se v případě stížnosti obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.


Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky, přičemž strany volí coby sudiště …. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a prorogace soudu nebudou přípustné.      

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 
 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu BIKE Kanovnická s. r. o., Kanovnická 374/1, 370 01 České Budějovice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
 

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

 

Objednávka
Výrobky jsou rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání dle sortimentu. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního koše. V okamžiku potvrzení objednávky je objednávka závazná. Potvrzením objednávky zároveň zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

O přijetí objednávky je zákazník informován.
Zboží je zasíláno pouze po České republice.

 

Dodací lhůta
Pokud je vybrané zboží na skladě BIKE Kanovnická s.r.o., je dodací lhůta maximálně 7 pracovních dní v závislosti na množství expedice. Zboží je zasláno prostřednictvím přepravní službou DPD na uvedenou adresu. Do objednávky uveďte kontaktní telefonní číslo, na kterém Vás přepravní služba zastihne pro převzetí zásilky. Doručení probíhá během dne, nezapomeňte proto v případě potřeby uvést adresu a telefon do zaměstnání.

V případě, že jste si zvolili osobní odběr, bude Vaše zboží připraveno k odběru nejpozději do 3 pracovních dnů.

Platba
Zboží je hrazeno při předání (na dobírku) nebo prostřednictvím přímých plateb bankovní kartou na prodejně, bankovním převodem. Dobírka je zpoplatněna částkou 40 Kč včetně DPH.

Poštovné a balné
Přeprava dopravní společností DPD je zpoplatněna částkou 100 Kč včetně DPH. Před převzetím zboží prosím zkontrolujte, zda je obal i výrobek neporušený, v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte. Kontrola funkčnosti výrobku na místě není možná.

Reklamace
Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců. Reklamace uplatňujte v záruční době. Zboží zašlete zpět, ve vhodném obalu jako obyčejnou zásilku na adresu BIKE Kanovnická s. r. o., Kanovnická 374/1, 370 01 České Budějovice, se zřetelným označením "REKLAMACE" a kopií dokladu o nákupu. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata.

Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, nebo akce 1+1 zdarma, musí být reklamováno jako komplet.

V zásilce prosím popište závadu, aby mohla být oprávněná reklamace co nejrychleji vyřízena. Zboží bude opraveno a zasláno na uvedenou adresu. V případě oprávněné, neopravitelné záruční závady bude zaslán stejný nový výrobek, nebo vrácena kupní cena.

Odstoupení od smlouvy
Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť občanský zákoník tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit
Zboží můžete vrátit na naši prodejně v Kanovnické ulici 374/1, České Budějovice.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:

BIKE Kanovnická s. r. o.

Kanovnická 374/1
370 01 České Budějovice
email: info@bikeshopcz.cz

 

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naši adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

Je dobré vědět
Obal není nutný
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má BIKE Kanovnická s. r. o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít BIKE Kanovnická s. r. o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, nebo akce 1+1 zdarma, musí být vráceno jako komplet.

Příklad:
Zákazník si objedná a koupí bundu, doma si ji vyzkouší a zjistí, že by potřeboval menší velikost. Nicméně ji už použil. Nic není ztraceno, vyzkoušením nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy.

Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na info@bikeshopcz.cz.

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu nebo společně s dodaným zbožím.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
 • Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.Postup v případě výměny zboží.
Zboží lze měnit – pouze nenošené/nepoužité - zaslat na naši adresu, přiložit kopii dodacího listu a faktury + přiložit průvodní dopis, kde zákazník uvede za jaké zboží chce zboží vyměnit. Pokud bude nové zboží dražší, BIKE Kanovnická s. r. o. dofakturuje rozdíl, v opačném případě je nutné uvést číslo účtu, kam bude vrácen přeplatek za tohoto zboží.
Lhůta na výměnu je 14 dní od data provedeného nákupu.
Poštovné při výměně zboží si zákazník platí sám ve výši 120 Kč včetně DPH.


Záruka vrácení peněz
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nejste se zbožím spokojen/a, zašlete nám jej zpět a my Vám vrátíme příslušnou částku za zboží, a to pouze převodem na účet. Tuto záruku poskytujeme po dobu 14 dnů od obdržení zásilky. Nepoškozené zboží zašlete zpět jako pojištěnou zásilku (nikoliv na dobírku) na naši adresu. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní je u objednávek s dárkem nebo setů, účtována plná cena za zboží.